Политика

Дружествата от групата Силвър Стар са сертифицирани по международните стандарти за управление на качеството и околната среда ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015. Компаниите са в процес на сертифициране и по международния стандарт за информационна сигурност ISO 27001:2022. В своя стремеж да се утвърди, развива и подобрява като лидер в автомобилния бранш в България, във всички аспекти на своята дейност Силвър Стар прилага:

Политика по управление на качеството, опазване на околната среда и сигурността на информацията.

Силвър Стар развива своята дейност на българския автомобилен пазар като оторизиран представител за продажби и следпродажбено обслужване на марките Mercedes-Benz, Setra и FUSO. Компанията се стреми да черпи опит и иновации, както и да налага най-високи стандарти в обслужването на своите клиенти в България.

Продуктовата гама на Силвър Стар включва богата гама нови леки автомобили, лекотоварни и товарни автомобили с инвестиционно приложение и употребявани автомобили. Фирмата предлага богата наличност от оригинални резервни части и пълно следпродажбено обслужване. Клиентите могат да направят своя избор от различни възможности за финансиране и обратно изкупуване. Компанията разполага със собствени модерно оборудвани продажбени и сервизни центрове в градовете София, Пловдив, Варна и Бургас. За адекватното планиране и управление на своите ресурси, Силвър Стар прилага съвременни системи за управление на бизнес процесите.

Внедрената интегрирана система за управление е стратегическо решение, което допринася за изграждането и успешното развитие на Силвър Стар. Целта на системата за управление е създаване на инструмент, чрез който да се регламентират, изпълняват и проверяват протичащите в групата процеси. С нейна помощ Силвър Стар се стреми да определи и следва изискванията на своите клиенти за високо качество на предоставяните продукти и услуги, както и да действа целенасочено, да наблюдава и контролира процесите и да реагира бързо и адекватно при възникнали несъответствия или необходими подобрения. С това Силвър Стар заявява своя висок ангажимент за ориентация към клиентите на всички фирмени нива.

По отношение на опазването на околната среда компанията се ангажира и провежда целенасочени действия като:

– Идентифициране и оценка на аспектите за опазване на околната среда съгласно изискванията на стандарта ISO 14001:2015 и извършване на непрекъснат мониторинг;

– Извършване на периодичен контрол, свързан с анализ на въпросите по опазване на околната среда и въздействието върху нея;

– Поддържане на високотехнологична база и компетентност;

– Спазване на приложимите нормативни и други изисквания при управление на генерираните отпадъци, в т.ч. опасни и битови отпадъци.

По отношение на сигурността на информацията, компанията се ангажира и провежда целенасочени действия като:

– Идентифициране, оценка и третиране на киберрискове и рискове, свързани със сигурността на информацията;

– Осигуряване на рамка за определяне на цели за сигурността на информацията;

– Спазване на приложимите нормативни и други изисквания, свързани със сигурността на информацията;

– Гарантира конфиденциалност на информацията, чрез прилагане на ограничения върху достъпа и разкриването на информация;

– Осигурява цялостност на информацията, чрез защита срещу неправомерни изменения или компрометиране на информация;

– Осигурява достъпност на информацията, чрез надежден и навременен достъп на информацията;

– Постига отчетност на информацията, чрез въвеждане на контрол върху достъпа и правата върху информационните ресурси.

В своя стремеж да се утвърди, развива и подобрява като лидер в автомобилния бранш в България, Силвър Стар поддържа Политика по управление на качеството, опазване на околната среда и сигурността на информацията. Компанията се стреми към съпричастност и ангажимент на всеки един служител за качествена и безопасна работа с разбирането, че това е инвестиция в нейното бъдеще.

Изразяваме нашия стремеж към:

– Лидерска позиция и разширяване на пазарния дял;

– Непрекъснато повишаване на клиентската удовлетвореност;

– Предлагане на висок професионализъм и висококачествени продукти и услуги;

– Минимизиране на рисковете за сигурността на информацията, причиняващи загуби или вреди на Силвър Стар, нашите клиенти, партньори и други заинтересовани страни;

– Минимизиране на степента на загуби или вреди, причинени от пробиви в информационната сигурност;

– Защита на данни и неприкосновеност на личната информация;

– Защита правата върху интелектуалната собственост;

– Обучение и развитие на персонала и създаване на благоприятна и безопасна среда на труд;

– Информиране на служителите за техните отговорности и задължения по отношение на сигурността на информацията.

– Изграждане на съзнание и култура по отношение на опазване на околната среда и потреблението на природни ресурси;

– Съответствие с национални, международни и договорни изисквания;

– Непрекъснато усъвършенстване на Системата за управление.

Системата за управление не е статична, тя следва да се развива и усъвършенства. Системата трябва да бъде водещ фактор, който да насочва Силвър Стар в правилната посока. Благодарение на нея, всички отклонения трябва да бъдат идентифицирани и отстранявани навреме. За тази цел подобрения, съгласувания или изискуеми промени, вследствие на възникнали нови обстоятелства, са възможни по всяко време. 

Ръководството официално оповестява Политиката по управление на качеството, опазване на околната среда и сигурността на информацията, за да може тя да достигне до всички служители, да бъде разбрана, осмислена, прилагана и усъвършенствана на всички нива и от всички заинтересовани лица в организацията, желаещи нейния просперитет.

Политиката се преглежда редовно, за да се вземат предвид променящите се обстоятелства.

Всеки служител на  Силвър Стар се задължава да спазва всички правила, свързани със сигурността на информацията. При неспазване на изискванията за сигурност на информацията ще бъдат предприемани дисциплинарни действия срещу нарушителите.

В името на своите клиенти, партньори и сътрудници, Ръководството декларира своята готовност и желание да прилага последователно интегрираната Система за управление, както и да осигурява необходимите за функционирането ѝ финансови и човешки ресурси.

Негован Йосифович                                                                                                    Светлана Стоянова

Изпълнителен директор                                                                                           Директор Финанси